ESP | CAT | ENG |

Concurs Institut de Vilablareix

Emplaçament: Vilablareix, Girona, Espanya
Data: 2017
Superfície: 4.710 m²
Col•laborador: Ramon Esteve
Promotor: Departament d’Ensenyament
Estat: Concurs
Tipologia: Obra Nova

Es proposa un volum compacte alineat al carrer Marie Curie, per tal de consolidar aquest entorn. Des d’aquest carrer és des d’on s’accedeix al Centre, eixamplant la vorera a la cantonada amb el carrer Montnegre. Un volum menor s’alinea al carrer Montnegre, connectat mitjançant un porxo. S’allibera així el màxim espai lliure regular dins la parcel•la tot evitant zones amagades per tal de facilitar el control dels espais.

Model compacte i modular amb passadís central i distribució simètrica amb aules als dos costats. La compacitat de l’edifici afavoreix la seva neteja, conservació i manteniment.

La modularitat i simetria del sistema li confereix una gran flexibilitat que permet modificacions i redistribucions interiors d’espais per tal d’adaptar-se a les necessitats del Centre al llarg del temps.

Les aules es situen en la seva major part en les plantes superiors, amb les unitats d’ESO i Batxillerat orientades clarament a Nord, evitant la necessitat de protecció solar, mentre que les escales, aules de suport, complementàries i específiques es disposen a Sud amb protecció solar. Les escales esdevenen així entrades de llum que organitzen la planta, il•luminen el passadís i faciliten la ventilació creuada.

La modularitat de la proposta permet la utilització d’una estructura de pòrtics de formigó prefabricat i lloses alveolars per tal d’optimitzar al màxim la posta en obra i els costos d’execució. Els tancament exteriors es resolen també mitjançant elements seriats, industrialitzats i prefabricats, panells de fibrociment, ampits ceràmics massissos, gelosies ceràmiques, i proteccions solars de lames en la façana Sud.

S’aborda la sostenibilitat des del disseny arquitectònic:
- Compacitat. Reducció de la demanda energètica.
- Orientació. Disposició de superfície captadora a Sud.
- Ventilació. Configuració d’obertures per a afavorir la ventilació creuada.

Es preveuen altres mesures com la millora de la qualitat tèrmica de l’envolupant més enllà dels requeriments normatius.

instituto-vilablareix-01
instituto-vilablareix-02
instituto-vilablareix-03

Comments : Off